Regulamin zakupu voucherów/bonów

§ 1 Salon Leśne RuNo Day Spa oferuje w sprzedaży bony podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług salonu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, których treść dostępna jest na stronie internetowej.
§ 2 Bony podarunkowe upoważniają okaziciela do skorzystania z zabiegów oferowanych w salonie zgodnie z rodzajem posiadanego Bonu,
§3 W Ofercie dostępne są następujące rodzaje bonów podarunkowych:
a) Bony kwotowe – posiadają każdorazowo określoną kwotę na dokumencie bonu podarunkowego, w wysokości ustalonej uprzednio jednostronnie przez Lesne RuNo bądź w wysokości określonej w chwili zakupu przez klienta Leśne RuNo.
b) Bony usługowy – wystawiane na konkretny zabieg(i) w zależności od okoliczności, na życzenie klienta Leśne RuNo,
§ 4 Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego,
§ 5 Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz bonu podarunkowego zamierza skorzystać w ramach bonu podarunkowego, powinna być dokonana w okresie, co najmniej 7 dni roboczych przed datą upływu jego ważności,
§ 6 Leśne RuNo oświadcza, iż nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z bonu podarunkowego przez jego posiadacza w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji zabiegu nastąpi w okresie krótszym aniżeli 7 dni roboczych do daty upływu ważności bonu podarunkowego. W szczególności, w takim przypadku posiadacz bonu podarunkowego nie będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg,
§ 7 Nie wykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Leśne RuNo z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie,
§ 8 Okres ważności bonu podarunkowego wynosi maksymalnie 6 miesiący od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego (jeżeli bon na kwotę rozbijany jest na kilka wizyt, to pierwsza i ostatnia wizyta muszą odbyć się w czasie ważności bonu),
§ 9 Posiadacz Bonu podarunkowego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty z podaniem kodu bonu,
§ 10 Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie pod numerem: +48 510-191-909 lub przez stronę internetową: https://booksy.com/pl-pl/98998_lesne-runo-day-spa-bytom_salon-kosmetyczny_12355_bytom oraz przez pocztę elektroniczną pod adresem: recepcja@lesneruno.com, w której to przypadku rezerwację uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Leśne RuNo w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości,
§ 11 W przypadku zmiany planów klienta, wizytę można odwołać najpóźniej 48h przed jego planowanym terminem. W przeciwnym razie zabieg zostanie odjęty z puli zabiegów. Spóźnienie jest równoznaczne ze skróceniem czasu zabiegu,
§ 12 W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15min minut zastrzegamy sobie prawo do niewykonania danego zabiegu. W miarę możliwości czasowych zaproponujemy rozwiązanie alternatywne,
§ 13 Prosimy o przybycie ok 10 min. przed planowaną wizytą – dzięki czemu wizyta nie rozpocznie się w pośpiechu, a państwo będą mogli się przygotować do zabiegu – dodatkowo ten czas umilimy państwu filiżanką kawy, herbatą bądź wodą,
§ 14 W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej,
§ 15 Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim, jak również wykorzystywania do tego celu jakichkolwiek materiałów promocyjno-reklamowych lub informacyjnych Leśne Runo,
§ 16 Przed skorzystaniem z zabiegów należy każdorazowo okazać ważny bon podarunkowy. Jego brak uniemożliwia skorzystanie z usługi,
§ 17 Leśne RuNo nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie bonów podarunkowych,
§ 18 Leśne RuNo zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznany zostanie przez Leśne RuNo za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego,
§ 19 Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Leśne RuNo na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo,
§ 20 Zakupiony Bon podarunkowy nie podlega zwrotowi,
§ 21 Nie ma możliwości zwrotu gotówki z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług,
§ 22 Istnieje możliwość dopłaty do posiadanego Bonu, jeśli osoba obdarowana chce skorzystać z usług, których wartość przewyższa wartość bonu,
§ 23 Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się i akceptację z niniejszym Regulaminem Leśne RuNo,
§ 24 Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie,
§ 25 Kupujący bon podarunkowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu podarunkowego poinformować osobę, której przekazuje bon podarunkowy o warunkach korzystania z bonów podarunkowych zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia bonu podarunkowego, o którym mowa w regulaminie,
§ 26 W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi bonu podarunkowego, o których mowa powyżej Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia posiadacza bonu podarunkowego,
§ 27 Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie,
§ 28 Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do bonów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba, że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta,
§ 29 W przypadku sytuacji wyjątkowych nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje manager lub właściciel Leśne RuNo.

Skip to content